Programy WFOŚiGW w Łodzi dla gmin i mieszkańców województwa łódzkiego, służące dbałości o wodę

Materiał informacyjny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Łódzki Fundusz realizuje programy dotyczące ochrony zasobów wody, podłączeń kanalizacyjnych oraz gospodarki ściekowej.

Tu podaj tekst alternatywny

W minionym roku dzień długu ekologicznego przypadł na 22 sierpnia, podczas gdy 30 lat temu wypadał 19 grudnia. Jest to data, w której zapotrzebowanie i zużycie przez ludzkość surowców naturalnych przekracza zdolność ich dostarczenia lub odtworzenia w ciągu roku przez Ziemię i wylicza się ją dzieląc ogół zasobów naturalnych biosfery przez światowy ślad ekologiczny, a następnie mnożąc przez liczbę dni w roku. Wynika z tego, że światowa konsumpcja jest na wysokim poziomie wynoszącym 1,7 zasobów planety. Dlatego tak ważna jest dbałość o zasoby naturalne w tym o wodę, o czym warto pamiętać nie tylko 22 marca, czyli w Światowym Dniu Wody.

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzą projekty realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Weź dotację na kanalizację! Program Wykonywanie podłączeń kanalizacyjnych - II edycja

Celem programu, adresowanego do gmin, jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z terenu województwa łódzkiego, którzy udzielają dotacji beneficjentom końcowym (odbiorcom pomocy), czyli właścicielom, użytkownikom wieczystym lub innym użytkownikom nieruchomości posiadającym tytuł prawny umożliwiający dysponowanie nimi na cele budowlane.

W ramach Programu współfinansowane w formie dotacji są podłączenia kanalizacji sanitarnej budynków w wysokości do 70 proc. kosztów zakupu materiałów niezbędnych do wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej oraz robót budowlano-montażowych, ale nie więcej niż 2,5 tys. zł na osobę. Dofinansowanie zadania dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć kwoty 400 tys. zł w każdym roku obowiązywania programu.

Aby wziąć udział w programie należy uchwalić regulamin dofinansowania zadania. Przy czym wniosek musi obejmować plan wykonania co najmniej 10 szt. podłączeń kanalizacji sanitarnej. Termin zakończenia zadania (sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania) nie może nastąpić później niż do 30 września 2023 roku.

Budżet programu wynosi 4 mln zł, z czego 2 mln zł na rok 2021 i 2 mln zł na rok 2022 (przy czym kwota niewykorzystana w roku 2021 przechodzi do rozdysponowania na rok następny).

Program Wsparcie gospodarki ściekowej

Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie zadań mających na celu wypełnienie wymogów dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Jest on adresowany do gmin.

Wspierane są zadania polegające na budowie, przebudowie (rozbudowie): oczyszczalni ścieków; systemów kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej, na odcinkach sieci głównych (kolektory) oraz odgałęzień sieci (sięgacze), do granic przewidzianych do podłączenia lub podłączanych nieruchomości.

Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z terenu województwa łódzkiego.

Umowy mogą być zawierane do końca 2021 roku, natomiast termin zakończenia zadania (sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania) nie może nastąpić później niż do dnia 31 października 2023 roku.

Dofinansowanie może mieć formę pożyczki i dotacji, przy czym otrzymanie dotacji uwarunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 30 proc. kwoty możliwego dofinansowania. Istotne jest to, że Fundusz udzielając dofinansowania zbada zaplanowany efekt ekologiczny, a w przypadku przekroczenia wskaźnika ograniczy wartość dofinansowania do maksymalnych stawek określonych szczegółowo w opisie projektu.

Jeden beneficjent może złożyć kilka wniosków w okresie obowiązywania programu. O zakwalifikowaniu się do programu decyduje zaś kolejność wpływu wniosku. Budżet programu wynosi 20 mln zł, w tym: w formie pożyczki 14 mln zł i w formie dotacji 6 mln zł.

Program „Moja Woda”

Ruszył kolejny nabór wniosków w programie. Beneficjentami tego programu mogą być osoby fizyczne. Ma on na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych i roztopowych, między innymi dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Celem strategicznym programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz zgodne z Polityką Ekologiczną Państwa 2030 - strategią rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej).

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu. Pierwszym z nich jest ilość zagospodarowanej wody opadowej, która ma wynosić 2,102 mln m sześciennych na rok. Drugim liczba instalacji służących zagospodarowaniu wody opadowej - 42,04 tys. szt.

Przedsięwzięcie może zostać objęte programem, jeśli umożliwia zebranie wód opadowych (w tym roztopowych) z działki oraz wykorzystanie w całości zebranej wody, zaś jego celem powinna być maksymalizacja wskaźnika zatrzymania wód opadowych, tak by nie było konieczności podłączenia posesji do kanalizacji. Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia posesji do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wód opadowych, tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych (odpływ awaryjny). Z programu nie mogą być finansowane przedsięwzięcia, w których zakłada się odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.

Koszty kwalifikowane w ramach tego programu obejmują zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji:

  • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe - bez kosztów nasadzeń); do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach - zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) - np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej.

Jako wydatki kwalifikowane wydatki przyjmuje się te poniesione na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania / wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

Przedsięwzięcia mogą być dofinansowane w formie dotacji z tym, że dofinansowanych może zostać nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Wdrażanie programu obejmuje lata 2020-2024, a budżet na jego realizację wynosi do 210,2 mln zł.

Więcej informacji na stronie WFOŚiGW w Łodzi:
https://www.wfosigw.lodz.pl/
https://www.facebook.com/wfosigw.lodz

Program Wsparcie gospodarki ściekowej: wspierane są m.in. zadania polegające na budowie, przebudowie (rozbudowie) systemów kanalizacji sanitarnej

Program „Moja Woda”: koszty kwalifikowane obejmują m.in. instalację do zebrania wód opadowych z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, np. z chodników

Program Wykonywanie podłączeń kanalizacyjnych: celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego

Dodaj ogłoszenie